PRELOMI TIBIJALNOG PLATOA

Radi sa ozbiljnim povredama, koje ukoliko se ne prepoznaju i ne leče adekvatno mogu da dovedu do značajnog invaliditeta. Obično se viđaju kod pacijenata do 60 godina povređenih u saobraćajnim udesima (do 60%). Prelomi platoa su često udruženi sa ligamentarnim povredama kolena ( u 60%).

Klasifikacija - danas u najširoj upotrebi Schatzker podela na 6 tipova platotibijalnih preloma.

Dijagnoza – obično su dovoljni AP i lateralni rtg. često se izvodi i CT, daje bolji uvid u konfiguraciju preloma i olakšava planiranje hirurške rekonstrukcije.

 

  Prelom platoa sa značajnom depresijom slika iz sale i rtg nakon operacije sa anatomskom restauracijom zglobnih povrsina, anatomska repozicija i fiksacija LCP pločom

Lečenje

Cilj lečenja je restauracija osovina kolena i kongruiteta artikularne površine. Kod jednostavnih preloma jednog kondila sa depresijom artikularne površine do 4 mm moguće je lečenje imobilizacijom gipsom ili ortozom, bez oslonca na povređenu nogu 6 do 8 nedelja. Prelomi sa više od 4 mm depresija, varus/valgus nestabilnošću i kominucijom se leče operativno. Danas je moguća i artroskopski asistirana elevacija, repozicija i fiksacija preloma. Češće se koristi ORIF metod sa anatomskim LCP pločama i zavrtnjevima. Ponekad je i primarno indikovana upotreba koštanih graftova. U slučaju otvorenih kominutivnih bikondilarnih segmentnih preloma sa značajnim mekotkivnim povredama preporučuje se primena spoljne fiksacije.

Komplikacije

Mekotkivna destrukcija koja prati ove preloma može da kompromituje i utiče na odlaganje operativnog lečenja. Ukoliko se primarna fiksacija ne izvede u prvih 24 h, platotibijalni prelomi su često praćeni buloznim promenama i usporenom zarastanjem kože i potkožnih tkiva.

Kontraktura kolena i postraumatska artroza se relativno često javljaju. Uslovljeni su stepenom destrukcije primarne povrede kao i uspehom repozicje i fiksacije. Simptomi posttraumatske artroze nekad napreduju godinama, i danas se kod uznapredovale artroze izvodi totalna artroplastika kolena.


Ortoped 

dr Radoicic D.

Platotibijalni prelomi prelomi platoa tibije

Ortopedska Ordinacija Dr Dren

Ortopedija i traumatologija


069 693 640

062 9665 011

061 6898656
drdren@hotmail.com