Prelom ručnog zgloba

Prelom ručnog zgloba je česta povreda kao i druge povrede ručnog zgloba. Adekvatan tretman je od presudnog značaja za kasniju funkciju ruke bez bolova, ograničenja pokreta i deformiteta. Potrudili smo se da vam na jednom mestu pružimo što je moguće sveobuhvatniji i kvalitetniji tekst o ovoj povredi.

U Dr Dren dijagnostikujemo i tretiramo sve povrede ručnog zgloba. Pratimo i primenjujemo aktuelna saznanja i ukoliko je potrebno savremene hiruške tehnike i implantate.

Možete da nam se obratite u vezi primarnih povreda preloma ručnog zgloba ili radi drugog mišljenja u vezi tretmana povrede ručnog zgloba.

Često smo u prilici da lečimo prelom ručnog zgloba. U poslednje vreme i sve češće operišemo ove prelome jer kod nekih preloma ručnog zgloba moderne operacije savremenim implantatima omogućuju brojne prednosti. To posebno važi u odnosu na staru ali i dalje čestu metodu lečenja gipsom. 

Operacije preloma ručnog zgloba izvodimo kao jednodnevne intervencije za koje nije neophodno zadržavanje u bolnici.

Prelomi ručnog zgloba su svakako jedni od najčešćih preloma. Uopšteno radi se o prelomu donjeg dela radiusa – kosti podlaktice.

prelom ručnog zgloba
prelom rucnog zgloba gips

Prelom radijusa na tipičnom mestu

Prelom radijusa odnosno prelom rucnog zgloba na tipicnom mestu gotovo uvek se javlja na oko 2.5 cm od kraja kosti. Postoje brojne varijacie ovih preloma ruke. Međutim jedna od najčešćih Collesov prelom. Ovaj prelom prvi put je opisao irski hirurg, Abraham Colles – odatle naziv „Colles“ fraktura. Postoje i drugi tipovi po autorima : prelom distalnog radiusa ractura radii partis distalis Colles, Smith, Barton i sl.

Prelom ručnog zgloba tipovi preloma

Intra-artikularna fraktura. Fraktura koja se prostire u zglob. („Artikular“ označava „zglob“.)

Ekstra-artikularna fraktura. Fraktura koja se ne proteže u zglob se zove ektra-artikularna fraktura.

Otvoreni prelom. Kada prelomljena kost probije kožu, ona se zove otvoreni prelom. Ovi tipovi preloma zahtevaju hitnu medicinsku pomoć zbog rizika od infekcije.

Kominutivni prelom. Kada je kost prelomljena na više od dva dela.

Važno je klasifikovati vrstu frakture, jer od tipa preloma zavisi i način lečenja. U principu najbolja pozicija, od koje zavisi i rezultat se postiže operacijom.

Intraartikularni zglobni otvoreni i dislocirani prelomi

To su ozbiljnije povrede ručnog zgloba kada slomljeni delovi kosti ne stoje u anatomskoj pozicji. Oni su obično teži za lečenje i često za njih u Dr Dren preporučujemo operaciju u lokalnoj anesteziji kao jednodnevnu intervenciju.

Ponekad je slomljena i druga kost podlaktice (ulna) – fraktura distalne ulne. Njen preporučeni tretman zavisi takođe od tipa preloma.

kominutivni intraartrikularni prelom ruzčnog zgloba
intraartikularni zglobni prelom ručnog zgloba
prelom distalnog radiusa fractura partis distalis radii
repozicija i gips pole preloma ručnog zgloba

Uzroci preloma ručnog zgloba

Najčešći uzrok frakture distalnog radijusa je pad na ispruženu ruku.

Osteoporoza (poremećaj u kome su kosti postale slabije i lakše mogu da se prelome) može da dovede do toga da i relativno manji pad rezultuje prelomom ručnog zgloba. Mnogi prelomi ručnog zgloba kod ljudi starijih od 60 godina su uzrokovani padom na ravnom na ispruženu ruku.

Zato je nešto češća indicenca ovih preloma zimi.

Česti su i kod mlađih posebno kod ekstremnih ili fizički izazovnijih sportova

pad prelom ruke pelom ručnog zgloba
prelomi ručnog zgloba su češći zimi

Preloma ručnog zgloba simptomi

Glavni simptomi su bol i ograničeni pokreti u ručnom zglobu.

Slomljen ručni zglob obično neposredno po povredi dovodi do – izrazitog bola, podliva i otoka, kao i ograničenih pokreta u ručnom zglobu. 

U mnogim slučajevima, ručni zglob izgleda deformisano.Često se vidi deformitet oblika viljuške tojest dinner fork deformity, a poznat i kao bajonet deformitet – bayonet deformity.

Sumnja na prelom ručnog zgloba - kod ortopeda

Ako ste povredili ručni zglob i povreda nije bolna, zglob nema deformacija, a imate pokrete u zglobu, niste u mogućnosti da se javite ortopedu, moguće je sačekati određeno vreme naprimer nekoliko sati. Ili čak i duže ukoliko je neophodno. Zglob se može zaštititi udlagom. Led se može naneti na zglob u trajanju od par minuta, dobro je da primenite elevaciju odnosno podignete ruku radi smanjenja otoka.

Ako je povreda vrlo bolna, ako je zglob deformisan, prelom ruke je praćen otokom sa često podlivom ili su prsti promenili boju, neophodno je da se javite ortopedu.

Da bi potvrdio dijagnozu, ortopedu su potrebni rendgen snimci. Snimci mogu da pokažu da li ima preloma kao i tip preloma i koliko je slomljenih kostiju.

prelom ručnog zgloba simptomi lečenje oporavak
glavni simtpom preloma je bol i nemogućnost pokreta u ručnom zglobu

Kako se leči prelom ručnog zgloba

Za lečenje slomljenih kostiju važi jedno osnovno pravilo: slomljeni delovi moraju biti vraćeni u položaj pre preloma i sprečeni da se izmeste dok kost ne zaraste.

Postoji mnogo mogućnosti lečenja preloma distalnog radijusa. Izbor zavisi od mnogih faktora, kao što su priroda preloma, vaš uzrast i nivo aktivnosti, kao i lične preferencije hirurga.

U lečenju ovih fraktura u osnovi su moguća dva vida tretmana. To su neoperativni koji podrazimeva lečenje gipsom ili drugom imobilizacijom i drugi vid su operacije ručnog zgloba.a

Povrede ručnog zgloba neoperativno lečenje gips

Gips za prelom ručnog zgloba. Ako je slomljena kost u dobrom položaju, primenjuje se podlakatni gips.

Ako je položaj preloma nije dobar tj nije idelan anataomski tada zarastanje u nezadovoljavajućem položaju može da ograniči pokrete ruke. Tad će biti neophodno nameštanje odnosno repozicija. „Repozicija“ je tehnički termin za manipulaciju kojom doktor pomera slomljene delove i vraća ih na svoje mesto.

Nakon što je kost pravilno nameštena, postavlja se gips (plastični ili običan). Nekad se koristi longeta, a nekad pun gips. Često se kao komplikacija gipsa javlja otok prstiju praćen bolovima i otežanim pokretima. Očekivano zbog ovih tegoba se pacijenti nekad i više puta u toku par nedelja javljaju lekaru radi korekcije ili promene gipsa.

U zavisnosti od prirode preloma, lekar prati zarastanje redovnim rendgenskim snimcima.

Koliko se nosi gips na ruci Gips se skida 4 do 6 nedelja nakon preloma. Posle skidanje gipsa sa ruke ruka može da bude ukočena.  Vežbe posle preloma ruke pomažu poboljšanju pokreta i funkcije povređenog zgloba.

Sumnja na prelom ručnog zgloba - kod ortopeda

Ako ste povredili ručni zglob i povreda nije bolna i zglob nema deformacija, a imate pokrete u zglobu, niste u mogućnosti da se javite ortopedu, moguće je sačekati određeno vreme naprimer nekoliko satii. Ili čak i duže ukoliko je neophodno. Zglob se može zaštititi udlagom. Led se može naneti na zglob u trajanju od par minuta, i dobro je da mislite na elevaciju odnosno podignete ruku radi smanjenja otoka.

Ako je povreda vrlo bolna, ako je zglob deformisan, prelom ruke otok sa često podlivom ili su prsti promenili boju, neophodno je da se javite ortopedu.

Da bi potvrdio dijagnozu, ortopedu su potrebni rendgen snimci. Snimci mogu da pokažu da li ima preloma kao i tip preloma i koliko je slomljenih kostiju.

prelom ruke podlakatni gips

Prelom ručnog zgloba operativno hirurško lečenje

Hirurško lečenje preloma ručnog zgloba

Operacija preloma ruke je potrebna kad je položaj kosti toliko dislociran ili je konfiguracija preloma takva da se adekvatna repozicija ne može zadržati drugim metodama. 

To stanje ima potencijal da dovede do zarastanja u nezadovoljavajućem položaju što može da ometa buduće funkcionisanje ruke.

U zavisnosti od preloma, postoji niz opcija za repoziciju i fiksaciju preloma.

U Dr Dren najčešće danas primenjujemo anatomske lcp ploče i šrafove (titanijumske low profile implantate). Prelom može da se fiksira i iglama spoljnim fiksatorom, ili kombinacijama ovih tehnika.

U Dr Dren kad god je moguće koristimo lcp anatomske ploče. Obzirom da ova tehnika omogućuje najbrži oporavak, egzaktnu repoziciju i zarastanje sa najkraćim periodom imobilizacije (primer jedne od naših operacija ručnog zgloba možete da vidite i u našem instagramu).

Otvoreni prelom ručnog zgloba

Otvoreni prelomi su poseban tip preloma gde je neophodno da se što pre (idealno u roku manjem od 8 sati nakon povrede) reaguje hirurškim putem. 

Izloženo meko tkivo i kost moraju biti temeljno očišćeni (debridirani) i antibiotici se obično daju kako bi se sprečila infekcija. Ako su meka tkiva oko preloma ozbiljno oštećena, moguća je primena spoljneg fiksatora kao privremena ili definitivna mera lečenja.

operacija ručni zglob prelom
kako izgleda operacija preloma ručnog zgloba operacija preloma ruke
kako izgleda operacija preloma ručnog zgloba savremenom LCP pločicom

Prelom ručnog zgloba oporavak i kontrola bola

Oporavak je različit za svaku osobu. Zbog toga što su vrste preloma distalnog radijusa toliko raznovrsne i opcije lečenja su tako široke pa se tako razlikuju i očekivana vremena za pun oporavak. Razgovarajte sa svojim lekarom za specifične informacije o vašem programu oporavka i povratku svakodnevnim aktivnostima.

Kako tretiramo bolove kod preloma. Većina preloma boli umereno nekoliko dana do nekoliko nedelja. Mnogi pacijenti koriste led, elevaciju (držeći svoju ruku iznad srca), i lekove protiv bolova.

Ortoped vam obično propisuje odgovarajuće analgetike.

Imajte na umu da iako opioidi pomažu u ublažavanju bola nakon operacije, oni su narkotici i mogu da dovedu do zavisnosti. Važno je koristiti opioide samo po uputstvima vašeg lekara. Kad su u pitanju opioidni analgetici, izuzetno retko ih propisujemo u najvećem broju slučajeva u Dr Dr Dren praksi za postoperativnu kontrolu bola nakon operacije ručnog zgloba dovoljni su nesteroidni antireumatici.

Moguće komplikacije povreda ručnog zgloba

Moguće je više komplikacija, u njavćem broju slučajevaje upitanju produžene bolnost i ograničenje pokreta ali ima i drugih.

Nakon operacije ili postavljanja gipsa, važno je da što pre povratite pokrete prstiju. Ako ne možete da pokrenete prste u roku od 24 sata zbog bolova i / ili otoka, preporučujemno da se obratite lekaru.

Bol koji ne prolazi u dužem periodu posle skidanja gipsa može biti znak kompleksnog bolnog regionalnog sindroma – refleksna simpatička distrofija. To jest Sudekova distrofija tj. Sudekov sindrom koji se mora agresivno lečiti ili ostavlja teške posledice.

Prelom ručnog zgloba Rehabilitacija i aktivnosti

Priroda povrede, vrsta primenjene terapije i odgovor tela na tretman imaju uticaje, pa je i rezultat individualno različit. 

Skoro svi pacijenti lečeni dužom imobilizacijom gipsom će imati određeno ograničenje pokreta u zglobu. Što može i nemora da se poboljša tokom vremena.

Primećeno je da je oporavak funkcije mnogo mnogo brži nakon operacije, jer je ruka imobilisana mnogo kraće posle operacije nego kod lečenja samo gipsom.

Dugoročni ishodi preloma ruke. Kod preloma ručnog zgloba trebalo bi očekivati oporavak od najmanje nekoliko meseci pa i godinu dana. Cilje lečenje je da par meseci do godinu dana nakon operacije pacijent ima potpuno normalan funkcionalan ručni zglob.

Pojava bolova nakon napornih ili težih aktivnosti može da se očekuje tokom prve godine. Određeno ograničenje pokreta ili povremeni bolovi su mogući i nakon 2 godine ili eventualno trajno, naročito za teže kominutivne povrede, kod pacijenata starijih od 50 godina starosti ili kod pacijenata koji imaju neki osteoartritis. Međutim, ograničenje pokreta je manje nakon operacije nego kod neoperisanih pacijenata i ne može uticati na ukupnu funkciju ruke.

Oporavak posle preloma ruke
zavisi od primenjene metode lečenja, savremeni pristup omogućuje brži oporavak sa manjim rizikom od komplikacija
kontakt

Operacija ispravljanja ručnog zgloba posle loše sraslih preloma

Ponekad je operacija potrebna i nakon skidanja gipsa i fizikalne terapije.

Često lečenje gipsom kod određenih preloma ručnog zgloba dovodi do značajnih deformiteta i ograničenih pokreta u ručnom zglobu sa obično izraženim hroničnim bolovima u ručnom zglobu. Kao posledica preloma ručnog zgloba dođe do lošeg zarastanja. To jest do zarastanja sa deformitetom u lošoj poziciji. Obično tako nastali deformitet ručnog zgloba nije samo estetski već je i funkcionalni problem. 

Odnosno dolazi do ograničavanje pokreta ručnog zgloba i prstiju. To ograničenje i deformitet ručnog zgloba mogu naročito da smetaju mlađim ali i aktivnim pacijentima svih životnih dobi.
U tom slučaju u Dr Dren se rade operacije korekcije deformiteta. Te operacije su korektivne osteotomije. Potrebno je posebno planiranje i nekad posebni implanti, ali se i te operacija u našoj praski izvode rutinski kao jednodnevne intervencije.

za Dr Dren Ortopediju Dr Radoičić D.    Centar za šaku i ručni zglob

Pregled možete da zakažete

telefon email viber whatsapp

telefonom
+381 69 693640

email-om
kontakt@drdren.com

Viber-om i Whatsapp-om
+381 69 693 640

Radno vreme

ponedeljak – petak od 10 h do 20 h subota od 09 do 15 h nedeljom po potrebi

Podeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
Share on vk

zakažite pregled

napišite o čemu se radi, izaberite doktora i predložite vreme potrudićemo se da odgovorimo u najskorijem roku