Home » Prelom potkolenice

Prelom potkolenice Fraktura potkolenice Fractura cruris

prelom potkolenice

Prelom potkolenice prelom tibie prelom fibule

Sadržaj

Prelom potkolenice Prelom tibie i prelom prelom fibule

Prelom potkolenice je relativno česta povreda.

Malo je pacijenata upoznato sa povredom kao i mogućim lečenjem ili dužim oporavkom. Koji je nekad neophodan za prelom potkolenice.

U Dr Dren nam se najčešće javljaju pacijenti sa prelomima potkolenice koji su već negde primarno lečeni. Međutim nešto se dogodilo pa nije došlo do željenog uspešnog zarastanja i oporavka. 

U Dr Dren imamo veliko iskustvo u lečenju komplikacija preloma potkolenice odnosna frakture tibije i fibule. Posebno u slučaju nezarastanja, pseudoartroza potkolenice, infekcije, osteomijelitisa, različitih deformiteta kao i ostalih neželjenih stanja. Imali smo i imamo ,,pacijente sa svih strana sveta,  sa velikom potrebom da im se pomogne zbog komplikacija preloma potkolenice. 

prelom potkolenice gips operacija

Prelom potkolenice tretman u Dr Dren

Staramo se da primenjujemo najsavremenija saznanja i najmodernije implantata i hirurške tehnike. Ukoliko je potrebno i uz angažman i drugih vrhunskih hirurških specijalista u multidisciplinarnom pristupu za ove nekad kompleksne probleme.

Prelom potkolenice prelom tibie

Prelomi tela tibije su najčešći prelomi dugih kostiju. Iako su opisane brojne neoperativne i operativne tehnike lečenja, i dalje je pitanje lečenja dobrim delom otvoreno i predmet neprestanih ortopedskih istraživanja. 

Napredak u tehnologiji implantata i hiruškoj tehnici u intramedularnoj fiksaciji je imao izuzetno veliki pozitivan uticaj na primarno zbrinjavanje značajnog udela ovih preloma, kao što su i Ilizarov i slične tehnike značajno olakšale tretman nesaniranih preloma potkolenice.

Klasifikacija na osnovu anatomskih karakteristika (prox. srednja distalna trećina, konfiguracija poprečnim kratki kosi, kominutivni, segmentni) i na osnovu mekotkivnih povreda otvoreni i zatvoreni (za otvorene postoji dodatna Gustillo klasifikacija na tri tipa).

prelom tibie i fibule prelom potkolenice

Lečenje preloma potkolenice Prelom potkolenice operacija oporavak

Neoperativno lečenje repozicijom i gips imobilizacijom je idealna metoda za low-energy minimalno dislocirane izolovane prelome potkolenice. Inicijalno se koristi natkoleni cirkularni gips. Gips se nakon 4 do 8 nedelja konvertuje u funkcionalni patellar tendon bearing gips (po autoru popularno Sarmiento gips). potom se započinje se sa osloncem na povređenu nogu. 

prelom noge gips prelom potkolenice

Potrebne su redovne kontrole na 2 do 4 nedelje, radi zamene ili korekcija gipsa (npr. wedge-ovanja u slučaju angulacija). Ukupno se gips nosi od 12 do 18 nedelja. Tehnika funkcionalnog gipsa ima izuzetno dobre rezultate, međutim postoje određena ograničenja. 

Pored duge imobilizacije primena je moguća kod razumnih kooperativnih pacijenata. Primena gipsa se nepreporučuje kod otvorenih preloma, politraume, poprečnih i nereponibilnih anguliranih preloma sa intaktnom fibulom, kao i kod segmentnih preloma.

potkoleni gips za hod sarmiento

Prelom potkolenice Operativno lečenje 

Operacije fraktura tibie i fibule se izvode brojnim tehnikama. Ploče i zavrtnjevi se sa napretkom IM fiksacije sve manje koriste. Obzirom da je primećena visoka incidenca komplikacija (do 30%) najpre infekcije i nezarastanja. Kontraindikovana je kod otvorenih preloma.

Intramedularna fiksacija preloma tibije

je metod izbora kod dijafizarnih preloma, kod politraume, udruženih neurovaskularnih povreda i kod patoloških preloma. Posmatrajući zarastanje , funkcionalni ishod,i rezidualni deformitet intramedularna fiskacija je superiorna metoda u odnosu na ostale tehnike. Mada potrebno je da se pomene da u slučaju infekcija nakon intramedularne fiksacije posledice mogu da budu ekstremne (amputacija).

operaciaj preloma potkolenie intramedularni klin

Spoljna fiksacija preloma potkolenice

Spoljni fiksator se preporučuje kod otvorenih kominutivnih preloma sa značajnom mekotkivnom destrukcijom, mada ima autora koji je preporučuju kao primarnu i definitivnu opciju kod svih preloma potkolenice, odnosi se prvenstveno na Ilizarov tehniku. Obzirom da su kod upotrebe klasičnih spoljnih fiksatora sa pinovima ≥5mm česta labavljenja, pin track infekcije i nezarastanje dans se preporučuje konverzija spoljen u intramedularnu fiksaciju čim lokalni uslovi dozvole. Dok se upotreba cirkulanrih fiksatora tipa Ilizarov preporučuje kod opsežnih mekotkivnih i koštanih trauma sa koštanim defektima gde je neophodna nadoknada koštanih defekata i rani koštani transport.

Otvoreni prelom potkolenice

Najčešći su Gustillo III tip B, najteži tip IIIC su na sreću najređi. Najvažniji primarni postupak kod otvorenih preloma je pedantan i pažljiv debridement sa obilnom lavažom, kao i ostvarivanje mekotkivnog pokrivanje preloma (često je neophodno učešće plastičnih hirurga). 

Fiksacija se ostvaruje IM klinovima ili spoljnom skeletnom fiksacijom, obzirom na otvorene polemike i nejasno definisane okvore za različite metode odluka o fiksaciji se donosi u zavisnosti od okolnosti individualnih slučajeva. U svakom slučaju kod tip III B i C lečenje traje značajno duže. 

otvoreni prelom potkolenice

Nezarastanje se javlja u do 50% slučajeva. Ove povrede često (u 20%) prati i compartment sindrom. Kod tipa IIIC (mekotkivna destrukcija sa vaskularnom lezijom) sa dodatnim i oštećenjem posteriornog tibijalnog nerva gde je topla ishemija trajala duže od 6h često je neophodna primarna amputacija. Ukupno, i pored danas dostupnih mera lečenja u 50% slučajeva IIIC preloma potkolenice neophodna je amputacija.

Komplikacije otvorenih preloma potkolenice su relativno česte. Nezarastanje i odloženo zarastenje se u zavisnosti od primenjene metode javljaju u 1 do 18% slučajeva, slična je i učestalost infekcija.  Nezarastanje i hronični osteomijelitisi potkolenice su stanja koja se teško leče, ponekad su doživotna a nekad je jedino rešenje amputacija. Javljaju se i kompartment sindrom i tromboembolijske komplikacije, kao i kontrakture (češće skočnog zgloba).

Prelomi donjeg dela potkolenice prelomi pilona prelomi distalne potkolenice

Prelomi pilona su prelomi koji zahvataju weight-bearing intraartikularnu površinu distalne tibie. Relativno su retki, međutim često su otvoreni sa značajnom mekotkivnom i koštanom destrukcijom.

Za dijagnozu su obično dovoljni AP i lateralni rtg, mada je CT često neophodan i presudan za preoperativno planiranje.

Klasifikacija – i danas se često koristi Ruedi Allgower podela na I stpen nedislocirane, II dislocirane intrartikularne bez kominucije i III stepen sa kominuciojom intrartrikualrne površine i metafiznom impakcijom.

Lečenje preloma donjeg dela potkolenice

Obzirom na često ugrožen mekotkivni pokrivač neophodna je urgentna repozicija i imobilizacija, radi sprečavanja dodatnih oštećenja i oticanjam, ukoliko se radi o otvorenim prelomima i dodatna primarna obrada po protokolu za otvorene povrede.

Prelomi I stepena mogu da se lečen repozicijom i gips imobilizacijom 6 do 12 nedelja, ili operativno (prednosti anatomska restauracija i brže mobilizacija).

Prelomi II i III stepena predstavljaju često značajan izazov, i u brojnim slučajevim lečenje je praćeno brojnim komplikacijama. Brojne su tehnike koje mogu da se koriste, od primarne totalne osteosinteze do primene spoljnih fiksatora potom definitive osteosinteze, ili primena cirkularnih fiksatora tipa Ilizarov, do u određenim slučajevim izvođenja primarne artrodeze (ukočenja) skočnog zgloba.

Komplikacije preloma potkolenice

Najčešće komplikacije su usporeno zarastanje i defekti mekih tkiva (često potrebne dodatne plastično hirurške intervencije), infekcije, nezarastanje. Potom posttraumatska artroza koja se iznenađujuće često javlja i kod primarno optimalno operisanih pacijenata. 

Nekad i nakon više godina komplikovanog lečenja može da dođe do potrebe za potkolenom amputacijom. I u takvim slučajevima pacijenti ponekad insistiraju na izvođenju amputacije, radi protetisanja i normalnog hoda.

za Dr Dren Ortopediju ortoped doc dr sci med Radoicic D.

Dr Dren centar za prelome

Dr Dren Ortopedija

Ortopedska hirurgija i traumatologija

 

Adresa Cvetanova ćuprija 109i Beograd

 

telefoni:

 

+381 69 693 640 

+381 11 407 1522

email:

 

office@drdren.com

drdren@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *