Ortopedska Ordinacija Dr Dren

Ortopedija i traumatologija

+381 69 693 640

+381 62 9665 011

+381 61 6898656

drdren@hotmail.com
drradoicic@gmail.com

Prelomi patele Prelomi čašice kolena

PRELOMI PATELE

Prelomi patele učestvuju sa oko 1% u svim prelomima, uglavnom u starosnoj dobiu od 20 do 50 godina, 2x su češći kod muškaraca. Obično su rezultat direktne povrede a mogu da se vide i kao udružene sa prelomima femura i tibie. Ređe u posledica indirektne sile kad s eispoljavaju kao avulzioni prelomi gronjeg illi donjeg pola patele.

Najčešće se klasifikuju deskriptivno kao transverzni, zvezdasti(kominutivni), longitudinalni, proximalni/distalni pol, i osteohondralni.

Lečenje

Zavisi od očuvanosti extenzornog mehanizma (intaktan ukoliko pacijent može da podigne opruženu nogu ili ima aktivnu ekstenziju u kolenu), ukoliko je evidentna ekstenzorna insuficijencija i dislokacija preloma indikovano je operativno hirurško lečenje.

Neoperativno lečenje natkolenim gipsom ili odgovarajućom ortozom je indikovano kod nedislociranih preloma sa očuvanom ekstenzijom. Imobilizacija se obično uklanja nakon 6 nedelja i lečenje nastavlja fizikalnom terapijom.

Operativno lečenje ORIF. Primarni cilj je anatomska rekonstrukcija, najčešće se primenjuje tension band tehnika sa dve K igle ili modifikacije sa serklažima i zavrtnjevima. U slučajevima izražene kominucije dozvoljeno je uklanjanje malih fragmenata, u retkim slučajevima kominucije kad nije moguća rekonstrukcija izvodi se totalna patelektomija.

Nedislocirani prelomi imaju odličnu i prognozu kao i operisani gde je postignuta anatomska restitucija, u slučaju parcijalne patelektomije i neanatomske reparacije, nekoliko godina nakon povrede raste učestalost patelofemoralne artroze. Kod totalne patelektomije i do 60- 75 % pacijenata je nezadovoljno rezultatima.


ortoped 

​dr Radoicic D.

prelom patele klinicka slika