Početna » Prelom femura

Prelom femura Prelom tela butne kosti

Prelom Femura

Sinonimi za prelom femura su Prelom butne kosti prelomi dijafize femura Fractura femoris

Prelom Femura Fractura femoris S72

 

Prelom femura odnosno prelom butne kosti je relativno česta povreda. Ovi prelomi su  česti u saobraćaju (nesreće sa motorima, automobilima i ostalim prevoznim sredstvima). Potom u industriji ili nekim nepogodama. Mogu da imaju ozbiljne posledice pa čak i da životno ugroze povređenog pacijenta.

prelom femura prelom butne kosti prelom femura prelom butne kosti

Neadekvatno lečeni prelomi butne kosti mogu da dovedu do značajne invalidnosti.

 

Prelom femura dijagnoza

 

U Dr Dren nam se javljaju pacijenti sa svežim prelomima ali i pacijenti sa prelomima butne kosti koji su već negde primarno lečeni.  

Dijagnoza fraktura butne kosti se postavlja kliničkim pregledom i rendgen snimcima.

Imamo veliko iskustvo u lečenju komplikacija preloma butne kosti, nezarastanja, pseudoartroza femura, infekcije, osteomijelitisa femura, različitih deformiteta i ostalih neželjenih stanja.

Uvek uz korišćenje najsavremenijih saznanja i najmodernijih implantata i hirurških tehnika.

prelom femura prelom butne kosti

Prelomi femura su relatično česte povrede i neretko prisutne kod politraume. Često su prelomi otvoreni. Otvoreni prelomi imaju veći rizik za pojavu masne embolije i kompromitacije respiratorne funkcije. 

Klasifikacija Fractura Femoris

Po definiciji prelomi dijafize su prelomi u niovu od 2,5 cm od trohanter minora do 8 cm iznad kondila. Deskriptivno (sredina, gornja ili donja trećina), na osnovu konfiguracije (transverzni, kratki kosi, multifragmentarni i sl.). Koriste se i AO/OTA podele kao i Winquist i Hansen na V tipova.

Udružene povrede – do 5% ovih preloma u praćeni i ispilateralnim prelomom vrata femura, tako da su obavezni i snimci kuka. 

 

Manje od 2% je udruženo sa kondilarnim prelomima. Ispilateralne ligamentarne povrede kolena se javljaju u 17-49%  najčešće prednje ukrštene veze, lezije mesniskusa u 30-50%, tako da se preporučuje dodatna (danas MR) dijagnostika i kod svih pacijenata sa inicijalno zabeleženim hemartrosom kolena. Neurovaskularne povrede se u slučaju preloma dijafize femura iznenađuiuće retko sreću.

Fracture femura Lečenje

Trakcija danas ima više istorijski značaj, osim u izuzetno retkim slučajevima kad, iz objektivnih razloga, ne može da se pristupi operativnoj stabilizaciji prelomafemura. Mada je primena spoljnog fiksatora čak i kod preloma koji nisu otvoreni značajno komfornija mera stabilizacije preloma.

Unutrašnja fiksacija intramedularnim klinovima sa interlocking zavrtnjevima ili pločama i zavrtnjevima je metod izbora za prelom femura. 

Neophodno je poštovanje principa kompleksne operativne tehnike za intramedularnu fiksaciju i danas je bezbedna, i preporučuje se, primena ove metode i kod IIIa otvorenih preloma. Ukoliko se preduzmu sve mere asepse infekcije se javljaju u manje od 1% slučajeva. U poslednje vreme daju se velike prednosti intramedularnoj tehnici, međutim opcija fikscije DCP LCP pločama je i dalje aktuelna posebno kod preloma femura udruženih sa ipsilateralnim prelomom acetabuluma ili karlice. 

Radi prevencije brojnih komplikacija, najpre DVT i PE, Preporučuje se izvođenje operacije unutar 24h od povrede. Dobra repozicija i fiksacija omogućuje ranu mobilizaciju.

Spoljna fiksacija se preporučuje kod otvorenih IIIb i IIIc preloma, koriste se različiti tipovi SSF, sa preporukom da pinovi moraju da budu ≥5mm. Pri primeni SSF moguće se kontrakture (adhezije kvadricepsa) i pin track infekcije.

Prelom femura Komplikacije

Masna embolija u 1-3%, infekcija do 5% kod otvorene tehnike (ploča ili klin) do 1% kod zatvorene intramedularne tehnike. Odloženo zarastanje (6 meseci) u 6 do 9%, pseudoartroze (nezarastanje) u 2%.  

Duboke infekcije su značajan problem i teško se rešavaju, odstranjivanjem osteofiksacionog materijala, često ponavljanim debridement-ima, sa dugotrajnom sistemskom AB terapijom i ponekad lokalnom primenom posebnih antibiotskih preparata. 

Prelom femura može da se komplikuje pseudoartrozom to jest nezarastanjem. Nezarasli prelomi butne kosti takođe predstavljaju veliki izazov. Rešavaju se uz primenu mera reosteosinteze sa osteoplastikom obično autolognim koštanim graftovima, ili primenom Ilizarov aparata.

za Dr Dren

ortoped

doc dr sc med Radoicic D.

 

Lečenje komplikacija nezaraslih preloma femura

Infekcija kosti osteomijelitis

Pogledajte više i budite u toku sa našim akcijama na Dr Dren Facebook-u i Instagram-uprelom femura

Table of Contents

Pregled možete da zakažete

telefon email viber whatsapp

telefonom
+381 69 693640

email-om
kontakt@drdren.com

Viber-om i Whatsapp-om
+381 69 693 640

Radno vreme

ponedeljak – petak od 10 h do 20 h subota od 09 do 15 h nedeljom po potrebi

zakažite pregled

napišite o čemu se radi, izaberite doktora i predložite vreme potrudićemo se da odgovorimo u najskorijem roku