LUKSACIJA KUKA

Da bi se iščašio kongruentan zglob sa snažnim ligamentima i kapsulom  kao što je zglob kuka neophodno je dejstvo snažnih aksijalnih i sila rotacija. Najčešće nastaje usled high energy traume i u sklopu politraume kod mlađih. Luksacije mogu da budu prednje, zadnje i centralne, često su udružene sa prelomom acetabuluma, glave femura i neurološkim ispadima. Luksacija kuka je hitno ortopedsko hirurško stanje, i prognoza je u direktnoj vezi sa proteklim vremenom  do repozicije. Urgentna repozicija je značajna za sprečavanje kompromitovanja cirkulacije u femoralnoj glavi.

Klasifikacija

Prednje luksacije – Epstein podela na tip I superiorne i tip II inferiorne; dodatno na IIA bez dodatnih preloma, IIB sa prelomom glave, IIC sa prelomom acetabuluma.

Zadnje luksacije - 90% svih luksacija kuka. Thompson-Epstein podela na pet konfiguracija: tip I bez dodatnih preloma, tip II sa jednim većim posteriornim fragmentom, tip III sa kominucijom oboda acetabuluma, tip IV sa prelomom doma acetabuluma, tip V sa prelomom glave femura. Tip V se dodatno dela na Pipkin I sa kaudalnim fragmentom glave (ispod fovee centralis), Pipkin II sa cefaličnim fragmentom (iznad fovee) tip III sa prelomom glave i vrata femura, i tip IV sa prelomom acetabularnog rima.

Centralne luksacije su obično praćene kompleksnim prelomima acetabuluma sa zahvatanjem prednjeg i zadnjeg stuba i obuhvaćene su Letournet i Judet klasifikacijom preloma acetabuluma.

 Dijagnoza

Klinički pregled, AP rtg karlice sa kukovima, ranije korišćene i dodatne projekcije ( inlet outlet view za karlicu) danas standard CT karlice sa kukovima.

CT pre i eventualno posle repozicije. Za adekvatno preoperativno planiranje neophodan je CT, prikazuje šemu preloma i zaostale intraartikularne fragmente.

Tretman

Obzirom da je luksacija kuka česta u politraumi inicijalni tretman je usmeren adekvatnom procenom i resuscitucijom. Neurološke i eventualno vaskularne, urološke i ginekološke povrede moraju da se procene i dokumentuju. Repozicija luksacije kuka je urgentno stanje i ima prednost u odnosu na mnoge druge povrede i stanja koja mogu da prate luksaciju, odluka o vremenu i načinu repozije se donosi na osnovu procena statusa pacijenta i u razumnom roku.

Zatvorena repozicija - preporuka je da se izvede u roku od 6 sati od povrede. Ukoliko je moguće u hitnoj pomoći pod adekvatnom analgezijom, ili u opštoj anesteziji, sa relaksacijom da bi se izbegla dodatna oštećenja mekih tkiva. Popularne tehnike repozicije su Alis, Bigelow, Stimson. Ukoliko je repozicija stabilna preporučuje se skeletna trakcija sa opterećenjem od 5 do 10 % TT. Obavezan je postrepozicioni AP rtg, i procena neurovaskularnog statusa. Ukoliko postoji sumnja u kongruenciju zgloba izvodi se CT.

Otvorena repozicija - je neophodna kad je zatvorena neizvodljiva ili je kuk nestabilan. Pacijent se planira i priprema za veći operativni zahvat, otvara se zglob kuka, izvodi repozicija i fiksacija preloma koji je uzrokovao nestabilnost. Kuka razvija nestabilnost ukoliko je očuvano manje od jedne trećine zadnjeg zida. Preporučuje se anatomska repozicija i unutrašnja fiksacija zavrtnjevima i rekonstruktivnim pločama, ukoliko je kominucija izražena nekad je neophodna i dodatna primarna osteoplastika ilijačnim graftom ili ređe graftom iz koštane banke. Restauracija koštanog masiva acetabuluma se danas planski izvodi kao prvi korak u obezbeđivanju koštane mase za kasniju izvesnu totalnu artroplastiku kuka.

Kasno operativno lečenje luksacije i posledica luksacije kuka - obuhvata uklanjanje zaostalih slobodnih koštanih tela koja mogu da uzrokuku bolove, ograničenja pokreta i postraumatsku artrozu kuka, artroskopijom kuka. Veći fragmenti ukoliko nisu u nosećim zonama se odstranjuju ukoliko su na weight bearing površini preporučuje se fiksacija Herbert zavrtnjevima ili resorptivnim pinovima, pošto su najčešće u niovu pripoja lig teresa otvoreno prednjim pristupom. Po nastupanju postraumatske artroze koja često komplikuje ove povrede u kasnijem toku izvodi se totalna artroplastika kuka.

Tromboprofilaksa se rutinski sprovodi aktuelnim preparatima u preoručenim dozama za fazu lečenja.

Mobilizacija – ranije preporučivane mere prolongiranog mirovanja su danas značajno redukovane, kod simplex luksacija bez trakcije planirana asistirana mobilizacija je imedijatna, ukoliko je primenjena trakcija se uklanja nakon dve nedelje, i započinje se sa kretanjem obično najpre bez oslonca na povređenu nogu potom sa doziranom progresijom oslonca do punog unutar 6 nedelja od povrede.

Prognoza i komplikacije su u vezi sa vremenom do repozicije, snagom traume, pridruženim povredama kao i ponavljanim neuspešnim pokušajima repozicije. Jednostavne luksacije imaju bolju prognozu od centralnih sa pridruženim prelomima i repozicijom odloženom duže od 24h. Avaskularna nekroza se javlja u 10 do 35% slučajeva, posttraumatska artroza kuka u 20 do 30%, i mogu da se očekuju već u prvih pet godina nakon povrede. Dodatno moguće su heterotopne osifikacije kao i pareze išijadikusa.


Ortopedija Dr Dren

​dr sc Radoicic 

Centralna luksacija kuka sa prelomom acetabuluma (rtg i MSCT)

Ortopedska Ordinacija Dr Dren

Ortopedija i traumatologija


+381 69 693 640

+381 62 9665 011

+381 61 6898656

drdren@hotmail.com

Luksacija kuka Iščašenje kuka


Ortopedija Dr Dren

Dr Radoicic D.


 zadnja luksacija sa prelomom acetabuluma