Amputacije noge


Iznenađujuće malo pacijenata zna da dobra amputacija kad je neophodna može da se organizuje i izvede u privatnoj  praksi.


U Dr Dren smo često u prilici da radimo amputacije od najjednostavnijih amputacija prstiju noge do pripreme i izvođenja najkompleksnijih operacija.


U Dr Dren nam se najčešće javljaju pacijenti sa potrebom za amputacijom koji su već negde primarno lečeni ali se nešto dogodilo pa nije došlo do željenog uspešnog oporavka. 

Imamo veliko iskustvo u lečenju komplikacija prethodnih amputacija sa ili bez mekotkivnih defekata i drugim otežavajućim okolnostima, nezarastanjem, infekcijama, gangrenom, neuromima, deformitetima, loše formiranim ekstremitetima koji onemogućuju protetisanje i ostalih neželjenih stanja. 

Imali smo i imamo ,,pacijente sa svih strana sveta,,  sa velikom potrebom da im se pomogne zbog komplikacija usled gangrene ili amputacije.

Uvek uz korišćenje najsavremenijih saznanja i najmodernijih hirurških tehnika, a ukoliko je potrebno i uz angažman i drugih vrhunskih hirurških specijalista u multidisciplinarnom pristupu za ove nekad kompleksne probleme.


Iako je napredak moderne medicine i hirurgije u proteklim decenijama izuzetan, nažalost i dalje u određenim situacijama postoji potreba da se kao jedina opcija lečenja predloži amputacija.


Amputacija podrazumeva odstranjivanje dela ekstremiteta. Uvek se kod planiranja amputacije predlažemo najpoštedniji ali i najbezbedniji nivo. Za pravu procenu je najbitniji hirurg koji razume problematiku i može da da predlog sa najvećim izgledima za uspeh.


Loša procena nivoa amputacije može da dovede do pogoršanja, i ugrozi pacijenta, i tako odlaže i kompromituje rehabilitaciju i uspešno protetisanje.


Danas sa napretkom protetike mnogi amputirani pacijenti posebno mlađi mogu da nastave život sa gotovo normalnim hodom posle uspešnog protetisanja. 


Razlozi za amputaciju su brojni od povreda (saobraćajne, ratne i sl.) koje ne mogu drugačije da se leče, tumora, infekcija do danas najčešćih vaskularnih i komplikacija dijabetesa.
 
Dijabetesno stopalo u velikom broju neadekvatno lečenih pacijenata može da dovede do potrebe za amputacijom, rizik se povećava sa godinama starosti.

Uobičajen i široko prihvaćen je izraz amputacija noge zbog gangrene.

Kada se znaci gangrene razviju pravilno izvedena amputacija je jedina prava opcija lečenja. Za ova stanja važi da je nekad i pored izvedene amputacije mortalitet izuzetno visok.

Za sve amputacije važi pravilo da je najbolje da se kad je već potrebna izvede na što bolji način, što pre, svaka kasnija revizija – dorada reamputacija  je dodatni fiziološki i psihički stres za pacijenta.

Za amputacije, posebno kod pacijenata sa brojnim komorbiditetima važi da je bitan timski pristup – međutim kad je u pitanju sama operacija ključan je hirurg koji ume da proceni šta može a šta ne može, i koji će da uradi adekvatnu amputaciju koja će inicijalno da omogući najpre najbolju pomoć pacijentu a potom i da obezbedi uslove za uspešno protetisanje.

Greške tokom formiranja amputacionog batrljka na koje se ne misli na vreme mogu kasnije da naprave značajne probleme posebno mlađim pacijentima.


Hirurzi Dr Dren ortopedije uspešno izvode sve vrste amputacija noge, uvek sa idejom da se pacijentu pomogne na najbezbedniji način, sa što manje rizika i sa pravilnom procenom nivoa amputacije kao i formiranjem tkiva za kasniju uspešnu rehabilitaciju i protetisanje.


za ortopediju Dr Dren

​ortopedski hirug doc dr sc D. Radoičić


amputacija prsta zbog gangrene

Potkolena amputacija
Natkolena amputacija amputacija noge iznad kolena
​Dezartikulacija kuka - amputacija noge iz kuka
Amputacija stopala
Amputacija prsta / prstiju stopala
​Amputacija noge gangrena 
​Amputacija noge zbog dijabetesa

Amputacija noge oporavak
Komplikacije posle amputacije noge

amputacija noge kod gangrene
gangrena stopala

Ortopedija Dr Dren

Ortopedska hirurgija  i traumatologija


+381 69 693 640
+381 11 408 1927


office@drdren.com

drdren@hotmail.com

amputacija noge iznad kolena

Amputacija noge

Amputacija potkolenice

Amputacija natkolenice

Amputacija stopala

Amputacija prsta na nozi

amputacija noge gangrena
amputacija noge oporavak
amputacija potkolenice
amputacija prsta stopala
dijabetesno stopalo